Top Up Pay Bill

Kundizzjonijiet tas-Servizz

Is-segwenti huma l-Kundizzjonijiet tas-Servizz applikabbli fir-rigward tas-servizzi tat-Televiżjoni, tal-Internet, tat-Telefonija Fissa u/jew tat-Telefonija Mobbli provduti lilek, liema kundizzjonijiet tas-servizz għandhom jinqraw flimkien mat-Termini u Kundizzjonijiet Standard tagħna u kwalunkwe termini u kundizzjonijet oħrajn speċifiċi għal xi tariffa partikolari, promozzjoni jew offerta.

KUNDIZZJONIJIET TAS-SERVIZZ TAT-TELEVIŻJONI

 1. SKOP
  1. Dawn li ġejjin huma l-Kundizzjonijiet tas-Servizz tat-Televiżjoni (“it-Termini”) applikabbli fir-rigward tas-servizz tat-Televiżjoni ipprovdut lilek (“il-Klijent”) minn Melita Limited (“Melita”). Fil-każ ta’ televiżjoni trażmessa permezz tal-IP, dawn it-Termini għandhom jinqraw flimkien mal-Kundizzjonijiet tas-Servizz tal-Internet.
 2. PROGRAMMAR
  1. Il-Klijent jirrikonoxxi li s-Servizz ipprovdut minn Melita jista’ jvarja. Ħafna mill-istazzjonijiet li jiffurmaw parti mis-Servizz ta’ televiżjoni tal-Melita huma pprovduti minn u huma taħt il-kontroll ta’ terzi persuni. Bħala riżultat ta’ dan u minħabba: i) kwistjonijiet li ma jaqawx taħt il-kontroll ta’ Melita (Bħal deċiżjonijiet minn dawk li jipprovdu l-programmi, diffikultajiet tekniċi u kwalunkwe ċirkostanzi li ma kinux mistennija); ii) it-terminazzjoni ta’ xi ftehim partikolari li Melita seta’ kellha ma xi stazzjoni partikolari jew ma’ programme/content provider u/jew; (iii) it-titjib kostanti tas-Servizzi ipprovduti, Melita tista’ tbiddel, tirtira jew twaqqaf xi trasmissjoni jew is-servizzi ta’ trasmissjoni, line-up tal-istazzjonijiet u stazzjonijiet li huma parti mis-Servizzi. L-informazzjoni relatata mat-trasmissjoni ta’ eventi tal-futbol Ewropew jekk ikun hemm, tkun disponibbli fis-sit https://www.melita.com/european-football-events/.
  2. Jekk matul kwalunkwe perjodu ta’ tnax (12) il-xahar konsekutiv matul it-Terminu ta’ 24 Xahar (24 Month Term) tal-Ftehim ikun hemm bidla fl-ipprogrammar tal-istazzjonijiet li taffettwa iktar minn ħmistax fil-mija (15%) tal-ipprogrammar tal-istazzjonijiet jew minimu ta’ ħames (5) stazzjonijiet, skont liema jkun l-ikbar, tal-kategorija rilevanti li l-Klijent ikun fiha, Melita għandha tagħti lill-Klijent notifika ta’ tletin (30) ġurnata tat-tibdil jew permezz tal-e-mail jew bil-posta fl-aħħar indirizz ipprovdut mill-Klijent u l-Klijent ikollu d-dritt li jittermina s-Servizz tat-Televiżjoni matul dan il-perjodu ta’ notifika mingħajr ma jeħel spejjeż addizzjonali.
  3. Il-parental control huwa disponibbli għal dawk li jakkwistaw servizz li jeħtieġ set-top box. Melita m’għandhiex kontroll fuq il-Gwida Elettronika tal-Ipprogrammar (Electronic Programming Guide – ‘EPG’) ipprovduta minnha minħabba li din il-Gwida hija ikkontrolata minn terzi persuni. Għalhekk il-programmi jistgħu jinbidlu mingħajr notifika minn qabel taħt id-diskrezzjoni tal-Istazzjon.
 3. UŻU
  1. L-użu tas-servizz tat-televiżjoni ta’ Melita, EPG, is-sinjal u t-Tagħmir/CPE huwa disponibbli għall-użu tal-Klijent liema użu għandu jkun limitat għall-skopijiet privati u mhux kummerċjali. Inti ma tistax tagħmel użu addizzjonali tas-suċitati mingħajr il-kunsens speċifiku ta’ Melita. L-użu mhux awtorizzat ikun suġġett għal spejjeż addizzjonali għall-Klijent sabiex dan isewwi, jissostitwixxi jew jerġa’ jpoġġi it-Tagħmir/CPE għall-użu oriġinali tiegħu.
  2. Sakemm mhux awtorizzat minn Melita, il-Klijent jirrikonoxxi u jaqbel li hu/hi m’għandux/hiex id-dritt li j/tirreġistra xi parti minn jew l-ipprogrammar jew is-servizzi ta’ ipprogrammar jew li j/tippermetti lil xi persuna oħra tagħmel dan għal kwalunkwe raġuni.
 4. TAGĦMIR
  1. Aħna responsabbli biss għall-funzjonament tat-Tagħmir tagħna. Inti taqbel li tipprovdi, tkun responsabbli għal u żżomm fi stat tajjeb is-sett tiegħek tat-televiżjoni, VCR, DVD, tablet, monitor, u xi Tagħmir tal-Klijent ieħor li permezz tiegħu l-Klijent jista’ jara s-servizz. Melita ma tkun bl-ebda mod responsabbli għal telf jew ħsara kkawżata lit-televiżjoni tiegħek jew lil xi Tagħmir tal-Klijent bħala riżultat tal-użu tal-istess mat-Tagħmir tagħna.
  2. Melita tirriżerva d-dritt li tirregola n-numru ta’ settijiet tat-televiżjoni kollegati ma’ xi outlet/set-top installat minn Melita.

KUNDIZZJONIJIET TAS-SERVIZZ TAL-INTERNET

 1. SKOP
  1. Dawn li ġejjin huma l-Kundizzjonijiet tas-Servizz tal-Internet (“it-Termini”) applikabbli fir-rigward tas-servizz tal-Internet ipprovdut lilek (“il-Klijent”) minn Melita Limited (“Melita”).
 2. IR-RESPONSABBILTAJIET TIEGĦEK
  1. Minkejja d-dritt ta’ Melita li tnaqqas, tissospendi jew twaqqaf is-Servizzi, u/jew li tnaqqas ċertu tipi ta’ traffiku skont il-Politika dwar il-Ġestjoni tat-Traffiku, jekk il-Klijent jabbuża mis-Servizz jew jikser il-Ftehim tiegħu/tagħha, aħna nistgħu nibgħatulu/ha twissija formali li tispeċifika l-kondotta inaċċettabbli flimkien ma notifika minn Melita li ksur ripetut tal-Ftehim jista’ jirriżulta f’terminazzjoni temporanja jew permanenti tas-Servizz. Jekk Melita tapplika sospensjoni temporanja jew restrizzjoni fuq il-Klijent, Melita tista’ fuq diskrezzjoni tagħha twaqqaf din ir-restrizzjoni jew sospensjoni hekk kif tirċievi mingħand il-Klijent wegħda bil-miktub li ma jerġax iwettaq dan l-abbuż fil-futur. Il-każijiet kollha jiġu kkunsidrati individwalment fuq il-merti tagħhom.
  2. Melita tista’ tieħu azzjoni kriminali kontra l-Klijent jekk dan jagħmel ħsara lis-sistema jew lin-netwerk. Melita tobbliga ruħha li tikkoopera fis-sħiħ mal-isforzi kollha biex jiġu traċċjati dawn il-vjolazzjonijiet u toffri d-disponibbiltà ta’ data tal-utent u log files lill-awtoritajiet rilevanti jekk ikun hemm bżonn. Il-Klijent huwa responsabbli għall-użu tas-Servizzi minn kwalunkwe persuna li taċċessa s-Servizzi permezz tal-kompjuter tiegħu/tagħha, bl-użu tal-iscreen name u password tal-Klijent.
  3. L-użu tas-Servizzi jista’ jippermetti lill-Klijent li jaċċessa ċerta informazzjoni, prodotti u servizzi minn persuni li mhumiex Melita. Barra minn hekk l-aċċess għal din l-informazzjoni tista’ tkun suġġetta għal tariffa flimkien ma’ ċerti servizzi online. Inti unikament responsabbli għall-ħlas ta’ dawn l-ispejjeż jew tariffi applikabbli għal servizzi online, prodotti jew informazzjoni.
  4. Il-Klijent jaqbel li jħallas id-danni lil Melita fil-każ ta’ xi talba għal ħlas mingħand terzi persuni fir-rigward tal-użu ta’ xi wieħed minn dawn is-servizzi, prodotti jew informazzjoni. Melita ma tirrakkomandax u lanqas tiggarantixxi xi prodott ta’ terzi persuni, servizzi jew kontenut li jitqassam jew jiġi reklamizzat jew huwa aċċessibbli permezz tas-Servizzi.
 3. IR-RESPONSABBILTAJIET, ID-DRITTIJIET U R-RIMEDJI TAGĦNA
  1. Minħabba fatturi li mhumiex fil-kontroll tagħna u anke minħabba konġestjoni u/jew problemi tan-netwerk kemm lokali kif ukoll globali, l-veloċita tal-aċċess għall-internet għal netwerks tat-telekomunikazzjoni jista’ jvarja minn żmien għal żmien. Minħabba n-natura tal-internet, inklużi influwenzi ta’ terzi persuni li mhumiex taħt il-kontroll tal-Melita, Melita toffri servizzi tal-internet abbażi tal-aħjar kapaċitajiet tagħha. Jekk Klijent li hu abbonat tal-internet m’huwiex jilħaq il-veloċita` tad-download u l-upload li huwa sottoskritt għaliha meta jinsab konness ma’ internet modem permezz ta’ konnessjoni bil-fili, wara li iwettaq test tal-veloċità kif dirett minna, ġentilment nitolbuk sabiex tagħmel kuntatt magħna sabiex jintbagħat tekniku. Jekk wara ż-żjara tat-tekniku tagħna, il-konsumatur jkompli jesperjenza problemi rikorrenti ta’ veloċità kif evidenzjat minn testijiet ta’ veloċità, u din il-kwistjoni ma tiġix solvuta fi żmien tliet ġimgħat mill-ewwel ilment irreġistrat formalment, allura l-konsumatur jkun intitolat li jittermina l-ftehim, mingħajr penali.
  2. Melita tirrakkommanda bis-sħiħ li minħabba n-natura tas-servizz li jibqa’ dejjem għaddej, inti għandek tagħmel użu minn prodotti addizzjonali ta’ sigurtà bħal firewalls personali u softwer Anti-Virus.
  3. Aħna nirriżervaw id-dritt li niċċekkjaw l-adegwatezza tat-Tagħmir tal-Klijent qabel ma niftehmu li nipprovdulek is-Servizzi. Melita tuża Tagħmir standard akkwistat minn sorsi ta’ reputazzjoni tajba, iżda ma niggarantixxux li l-installazzjoni tat-Tagħmir fuq il-kompjuter tiegħek mhux se jfixkel l-operazzjonijiet normali tiegħu jew li mhux se jikkawżalu telf ta’ informazzjoni jew telf jew ħsara tas-softwer jew hardwer. Aħna neskludu kull responsabbiltà f’dan ir-rigward. Melita mhix responsabbli jekk inti m’intix kapaċi tuża s-Servizzi minħabba li t-Tagħmir tal-Klijent ma jaħdimx sew jew mhux kompatibbli man-Netwerk jew it-Tagħmir.
  4. Melita tirriżerva d-dritt li tissorvelja u tikkontrolla l-volum ta’ data bi-direzzjonali u/jew it-tipi ta’ traffiku bi-direzzjonali trażmessi permezz tas-Servizz tiegħek. Fil-każ fejn l-użu tiegħek tas-Servizz jista’ jkun ta’ detriment għall-klijenti l-oħra, ipoġġi riskju fuq is-sistema tagħna, mhux fil-parametri ta’ jew imur kontra l-Ftehim tiegħek, aħna nirriżervaw id-dritt li nnaqqsu, nissospendu jew nitterminaw is-Servizz tiegħek jew innaqqsu ċertu tip ta’ traffiku fuq is-Servizz tiegħek. Matul kwalunkwe żmien meta t-tnaqqis, is-sospensjoni jew ir-restrizzjoni jkun qed jiġi applikat, inti xorta waħda trid tħallas it-tariffa mensili għas-Servizz tiegħek. Melita tirriżerva wkoll id-drittijiet biex: (i) tagħti prijoritajiet lil ċerti tipi ta’ traffiku f’ħinijiet fejn l-użu jkun għoli u/jew żoni b’użu għoli sabiex tiżgura servizz ottimali; (ii) tnaqqas il-veloċità ta’ ċertu tip ta’ traffiku li mhux kritiku f’terminu ta’ ħin f’perjodi jew f’żoni fejn l-użu huwa għoli; (iii) toffri sostenn għad-disponibbiltà ta’ servizzi premium.
 4. TERMINAZZJONI
  1. Fejn is-Servizzi jiġu terminati, kull e-mail, web space, data, indirizzi tal-e-mail u xi karatteristiċi oħra pprovduti bħala parti mis-Servizzi jiġu kkanċellati u ma nkunux nistgħu nerġgħu nġibu lura l-informazzjoni. Ma nkunux nistgħu nerġgħu ntuk l-istess indirizz tal-e-mail iktar ‘il quddiem jekk inti tiddeċiedi terġa’ tagħmel attivazzjoni mill-ġdid tas-Servizz sakemm ma jkunx hemm ftehim preċedenti f’dan ir-rigward li jista’ jkun soġġett għal tariffa addizzjonali.
  2. Mingħajr preġudizzju għall-Klawsola 4.1, Klijent li jkun abbonat għas-Servizz tal-Internet jista’, f’dawk il-każijiet fejn il-mailbox kienet ipprovduta minn Melita, fuq talba għal terminazzjoni skont Klawsola 10 tal-Ftehim, jitlob li l-emails jintbagħtu fuq indirizz tal-email ġdid, u dan jinkludi risposta awtomatika fejn min jibgħat l-email jiġi infurmat dwar dan is-servizz ta’ forwarding u dwar l-indirizz tal-email il-ġdid. Dan is-servizz jibqa’ bla ħlas għal perjodu massimu ta’ tnax (12)-il xahar u wara dan Melita jkollha d-dritt li tkompli dan is-servizz b’tariffa addizzjonali kif stipulat fl-Iskeda tal-Ispejjeż sakemm il-Klijent ma jipprovdix altrimenti. Il-Klijent għandu jagħmel talba għal dan is-servizz ta’ forwarding hekk kif tingħata notifika ta’ terminazzjoni tal-Ftehim.
 5. PROPRJETÀ INTELLETTWALI
  1. Kwalunkwe kontenut li jintbagħat permezz tas-Servizzi jista’ jiġi protett bid-drittijiet tal-awtur (copyright), trademark, jew drittijiet ta’ proprjetà intellettwali. Il-Klijenti jaċċettaw u jaqblu li l-kontenut tagħhom jista’ jiġi immanipolat, mibdul, addattat, immodifikat, issejvjat jew mibgħut lil oħrajn minn terzi persuni mingħajr restrizzjoni permezz ta’ netwerks li huma kemm wireless u kemm le u l-internet u Melita ma m’għandhomx ikunu responsabbli għal atti bħal dawn. Inti taqbel li ma tbagħbasx, tbiddel, taddatta jew timmodifika kwalunkwe kontenut ieħor mingħajr il-kunsens bil-quddiem tad-detentur tad-drittijiet ta’ dan il-kontenut.

KUNDIZZJONIJIET TAS-SERVIZZ TA’ TELEFONIJA FISSA

 1. SKOP
  1. Dawn li ġejjin huma l-Kundizzjonijiet tas-Servizz ta’ Telefonija Fissa (“it-Termini”) applikabbli fir-rigward tas-servizz ta’ telefonija fissa ipprovdut lilek (“il-Klijent”) minn Melita Limited (“Melita”).
 2. IR-RESPONSABBILTAJIET TAGĦNA, ID-DRITTIJIET U R-RIMEDJI
  1. Jekk in-numru ta’ telefonati jew it-tariffi għat-telefonati magħmula minnek jiżdiedu tant li jidher, fl-opinjoni raġjonevoli tagħna, li s-Servizz/i mhux qed jintużaw b’mod konsistenti mal-użu preċedenti tiegħek, aħna nirriżervaw id-dritt li nissospendu s-Servizz/i, nitolbuk tagħmel pagament ta’ depożitu bħala garanzija tal-ispejjeż pagabbli minnek; u/jew inwaqqfuk milli tagħmel telefonati għal barra minn Malta u/jew telefonati premium rated. Aħna nwettqu l-isforzi raġjonevoli tagħna sabiex nagħmlu kuntatt miegħek qabel ma nipproċedu biex nieħdu waħda mill-azzjonijiet suċitati, iżda ma nkunux responsabbli jekk ma nagħmlux dan.
 3. ID-DRITTIJIET, IR-RIMEDJI U R-RESPONSABBILITAJIET TIEGĦEK
  1. Inti unikament responsabbli għal kommunikazzjoni u/jew kontenut, fi kwalunkwe forma, li toriġina mill-użu tas-Servizz u inti taqbel li malli issir taf b’użu tas-Servizz mhux awtoriżżat jew illegali tavża minnufih lil Melita.
  2. Inti ma għandek l-ebda jedd fuq kwalunkwe numru telefoniku allokat lilek mill-Melita minn żmien għal żmien. Melita tirriżerva d-dritt li fi kwalunkwe ħin tbiddel numru allokat lilek jew f’isem ieħor, kodiċi jew numru assoċjat mas-Servizz.
 4. KONT DETTALJAT
  1. Inti responsabbli għall-ħlas ta’ abbonament fix-xahar u għall-ħlasijiet tas-Servizzi magħmula mis-Servizz ta’ Telefonija Fissa tiegħek. Il-Ħlas għas-Servizzi għandu jkun bir-rati stabbiliti minn Melita, liema rati huma soġġetti għal tibdil skont il-liġi fid-diskrezzjoni ta’ Melita skont il-pjan tat-tariffa applikabbli. Melita għandha normalment toffri xelta ta’ pjanijiet ta’ tariffi b’rati differenti, allowance u methods of charging kif indikati fil-Contract Summary u fit-termini speċifiċi għall-offerta. Inti tista’ tissorvelja l-livell ta’ konsum tiegħek ta’ kwalunwe allowances u spejjeż dovuti akkumulati billi żżur MyMelita.
  2. Il-kont dettaljat huwa disponnibbli biss għall-kontijiet li nħarġu fl-aħħar sitt (6) xhur. Dan jingħata bla ħlas fuq MyMelita, jew f’formatt printat fuq talba tal-klijent.
 5. PORTABBILTÀ
  1. Persuni li jixtiequ jistabbilixxu portabbiltà man-netwerk tal-Melita minn netwerk ieħor ikunu suġġetti għall-kundizzjonijiet ta’ portabbiltà tal-Melita. Melita tista’ tvarja l-ħtiġijiet ta’ portabbiltà minn żmien għal żmien. Jekk data differita ta’ portabbiltà tiġi mitluba, is-Servizz jibda’ fid-data ta’ portabbiltà magħżula.
  2. Il-Klijenti li jixtiequ jipportjaw min Netwerk ta’ Melita għandhom jikkuntattjaw lill-operatur li jixtiequ jistabbilixxu portabbiltà miegħu u jkunu responsabbli biex jikkonformu mal-ħtiġijiet ta’ portabbiltà ta’ dak l-operatur. Il-portabbiltà tiġi kkunsidrata bħala terminazzjoni tal-Ftehim u tali terminazzjoni awtomatika tista' taffettwa s-servizzi l-oħra fil-pakkett tiegħek. Hija r-responsabbiltà tal-Klijent li jiċċekkja kif is-servizzi l-oħra fil-pakkett tiegħu/tagħha se jkunu affettwati meta jittrasferixxi n-numru fiss jew mobbli tiegħu. Inti qed tiġi mwissi li talbiet biex issir terminazzjoni ta’ portabbiltà minn man-Netwerk ta’ Melita jistgħu jiġu miċħuda minn Melita fil-każ fejn il-Kont tiegħek fih bilanċ mhux imħallas jew id-dettallji tiegħek ma jaqblux ma’ dawk fis-sistemi tagħna jew għal kwalunkwe raġuni oħra msemmija mill-Awtorità ta’ Malta dwar il-Komunikazzjoni.

KUNDIZZJONIJIET TAS-SERVIZZ TA’ TELEFONIJA MOBBLI

 1. SKOP
  1. Dawn li ġejjin huma l-Kundizzjonijiet tas-Servizz ta’ Telefonija Mobbli (“it-Termini”) applikabbli fir-rigward tas-servizzi ta’ telefonija mobbli fuq bażi post-paid ipprovduti lilek (“il-Klijent”) minn Melita Limited (“Melita”).
 2. IR-RESPONSABBILITAJIET TAGĦNA, ID-DRITTIJIET U R-RIMEDJI
  1. Il-Ftehim konkluż minnek ikopri biss il-provvista tas-servizz ta’ telefonija mobbli mingħand Melita lilek. Il-Ftehim ma jkoprix handsets jew apparat ieħor irċevut ma’ SIM card jew bħala parti minn pakkett li inti tieħu mingħandna jew permezz ta’ negozjanti terzi. Għall-finijiet ta’ dawn it-termini, il-kliem SIM card għandhom ifissru s-Subscriber Identity Module card, li tirreferi kemm għas-SIM card fiżika tradizzjonali jew l-eSIM (embedded Subscriber Identity Module) li fiha n-numru tat-telefon ta’ Melita u informazzjoni tal-Klijent, li tippermettilek (flimkien mal-handset u tagħmir ieħor) taċċessa s-Servizzi tagħna.
  2. Melita tirriżerva d-dritt li ma tilqax talbiet ta’ qlib minn tariffa għall-oħra mingħand il-Klijent. Fil-każijiet fejn taqbel ma’ talba bħal din, il-Klijent ikollu jittermina dan il-Ftehim u jidħol fi ftehim ġdid.
  3. Melita tirriserva d-dritt li tirrifjuta kwalunkwe talba biex tissostitwixxi n-numru tat-telefonija mobbli tiegħek, jew tittrasferixxi tali fuq Klijent ieħor.
  4. Minħabba fatturi lil hinn mill-kontroll tagħna u anke minħabba konġestjoni u/jew kwistjonijiet relatati man-network kemm lokali kif ukoll globali, il-veloċijtajiet tan-networks ta’ telekomunikazzjoni mobbli jistgħu ivarjaw minn żmien għal żmien. Minħabba n-natura tan-netwerk mobbli, inkluż l-influwenza ta’ partijiet terzi lil hinn mill-kontroll ta’ Melita, Melita tagħti servizz mobbli fuq bażi tal-aħjar sforz.
  5. Melita tirriżerva d-dritt li tissorvelja u tikkontrolla l-volum ta’ data bi-direzzjonali u/jew it-tipi ta’ traffiku bi-direzzjonali trażmessi permezz tas-Servizz tiegħek. Fil-każ fejn l-użu tiegħek tas-Servizz jista’ jkun ta’ detriment għall-klijenti l-oħra, ipoġġi riskju fuq is-sistema tagħna, mhux fil-parametri ta’ jew imur kontra l-Ftehim tiegħek, aħna nirriżervaw id-dritt li nnaqqsu, nissospendu jew nitterminaw is-Servizz tiegħek jew innaqqsu ċertu tip ta’ traffiku fuq is-Servizz tiegħek. Matul kwalunkwe żmien meta t-tnaqqis, is-sospensjoni jew ir-restrizzjoni jkun qed jiġi applikat, inti xorta waħda trid tħallas it-tariffa mensili għas-Servizz tiegħek. Melita tirriżerva wkoll id-drittijiet biex: (i) tagħti prijoritajiet lil ċerti tipi ta’ traffiku f’ħinijiet fejn l-użu jkun għoli u/jew żoni b’użu għoli sabiex tiżgura servizz ottimali; (ii) tnaqqas il-veloċità ta’ ċertu tip ta’ traffiku li mhux kritiku f’terminu ta’ ħin f’perjodi jew f’żoni fejn l-użu huwa għoli; (iii) toffri sostenn għad-disponibbiltà ta’ servizzi premium.
 3. ID-DRITTIJIET U R-RESPONSABILITAJIET TIEGĦEK
  1. Inti biss responsabbli għal kwalunkwe komunikazzjoni u/jew kontenut, fi kwalunkwe forma, li joriġinaw mill-użu tas-Servizz u taqbel li tinnotifika immedjatament lil Melita b’kull użu mhux awtorizzat jew illegali tas-Servizz li ssir taf bih.
  2. M'għandek ebda dritt fuq n-numru tat-telefonija mobbli allokat lilek minn Melita, minn żmien għal żmien. Melita tirriserva d-dritt li fi kwalunkwe ħin tbiddel jew tissostitwixxi n-numru tat-telefon allokat lilek jew kwalunkwe isem, kodiċi jew numru ieħor assoċjat mas-Servizz.
 4. SPEJJEŻ u KONTIJIET DETTALJATI
  1. Inti responsabbli għall-ħlas ta’ abbonament fix-xahar u għall-ħlasijiet tas-Servizzi magħmula mis-SIM tiegħek. Il-Ħlas għas-Servizzi għandu jkun bir-rati stabbiliti minn Melita, liema rati huma soġġetti għal tibdil skont il-liġi fid-diskrezzjoni ta’ Melita skont il-pjan tat-tariffa applikabbli. Melita għandha normalment toffri xelta ta’ pjanijiet ta’ tariffi b’rati differenti, allowance u methods of charging kif indikati fil-Contract Summary u fit-termini speċifiċi għall-offerta. Inti tista’ tissorvelja l-livell ta’ konsum tiegħek ta’ kwalunwe allowances u spejjeż dovuti akkumulati billi żżur MyMelita.
  2. Il-kont dettaljat huwa disponnibbli biss għall-kontijiet li nħarġu fl-aħħar sitt (6) xhur. Dan jingħata bla ħlas fuq MyMelita, jew f’formatt printat fuq talba tal-klijent.
 5. SERVIZZI
  1. Is-Servizzi jkunu disponibbli għalik dejjem jekk inti tkun fiż-żoni tas-stazzjonijiet bażi li jiffurmaw in-Netwerk (jew f’dawk tas-sħab tagħna meta qiegħed bis-servizz tar-Roaming) meta inti tipprova tuża s-Servizzi. Il-prestazzjoni tas-servizz tista’ tiġi affettwata minn limitazzjonijiet għat-trasmissjoni, interferenzi minn tagħmir ta’ terzi persuni, it-terren, in-building/in-vehicle use u limiti tal-kapaċità.
  2. Il-veloċità tad-download u l-upload tad-data tiddependi fuq diversi fatturi, li jinkludu iżda mhumiex limitati għal karatteristiċi tal-apparat, lok, disponibbiltà tan-netwerk u livelli ta’ kopertura, numru ta’ utenti fi kwalunkwe post partikolari, karatteristiċi tal-fajl u applikazzjonijiet li qed jintużaw. Il-prestazzjoni tista’ tiġi influwenzata minn limitazzjonijiet tat-trasmissjoni, kwalunkwe interferenza minn tagħmir ta’ terzi , terren, użu ġewwa bini jew karozzi u limitazzjonijiet fuq il-kapaċità. Bħalissa s-servizz tal-mobile data 3G tagħna huwa kapaċi jappoġġja sa 21 Mbps f’veloċità ta’ download u sa 3 Mbps f’veloċita ta’ upload, u s-servizz tal-mobile data 4.5G tagħna jappoġġja sa 200 Mbps f’veloċità ta’ download u sa 50 Mbps f’veloċita ta’ upload. Kull fejn is-servizz tal-mobile data 5G ikun disponibbli, jista’ jintlaħaq massimu ta’ 1024 Mbps f’veloċità ta’ download u sa 100 Mbps f’veloċita ta’ upload. Dan madankollu huwa purament stima teoretika, u f’ħafna każijiet inti mhux ser tilħaq dawn il-veloċitajiet waqt li qed tuża is-servizz tiegħek tal-mobile data minħabba l-fatturi elenkati f’dan il-paragrafu. Jekk inti tesperjenza problemi kontinwi bis-servizz tiegħek tal-mobile data, għal raġunijiet li ma jirriżultawx minn kwalunkwe fatturi elenkati f’dan il-paragrafu, li ma jirriżultax minn force majeure, jew minn kwalunkwe fattur ieħor li huwa barra mill-kontroll tal-Melita, Melita tista’ jew ittemm is-servizz tiegħek mingħajr penali jew tipprovdi rifużjoni parzjali fuq il-kont tiegħek, bhala- kreditu fuq il-kont tieghek għat-tul tal-problema. Ir-rimedju previst, huwa fid-diskrezzjoni tal- Melita, u ma jistax jiġi kkontestat jew sfidat.
  3. In-Netwerk u s-Servizzi jistgħu jiġu mtejjba, immodifikati, mibdula jew isirilhom manteniment minn żmien għal żmien. Melita tagħmel l-għalmu tagħha biex dawn il-perjodi ta’ interruzzjoni ma jkunux frekwenti. Inti tagħraf u taċċetta l-obbligu ta’ Melita li tagħmel xi xogħolijiet minn żmien għal żmien fl-interess tal-Klijenti kollha.Il-messaġġi f’test SMS Standard minn telefon għal telefon (Servizz ta’ Messaġġ Qasir – Short Message Service) huma limitati għal 160 karattru kull messaġġ. Messaġġi premjum jitħallsu bit-tariffi msemmija tagħhom. Tariffi differenti skont il-messaġġ japplikaw għal messaġġi internazzjonali mibgħuta mit-Territorju.
  4. It-tipi kollha ta’ messaġġi jitħallsu sew jekk jinqraw u sew jekk ma jinqrawx mir-reċipjent tagħhom. Aħna ma niggarantixxux il-konsenja tal-messaġġi. It-tipi ta’ messaġġi kollha, inkluż kontenut li jitniżżel mill-internet, li ma jiġix konsenjat wara perjodu ta’ żmien jiġi kkanċellat. Aħna nirriżervaw id-dritt li nibdlu dan il-perjodu ta’ konsenja mingħajr ebda notifika. Inti tkun ifatturat għal kull parti tal-messaġġi li inti tibgħat f’partijiet multipli. Meta messaġġ wieħed jintbagħat lil iktar minn reċipjent wieħed, min jibgħat il-messaġġ iħallas għal messaġġ wieħed għal kull reċipjent.
  5. Permezz tal-Apparat tiegħek inti tista’ taċċessa servizzi ta’ valur miżjud, li jinkludu aċċess għal data. L-attivazzjoni tista’ teħtieġ li tippermetti ċerti settings u ssir addattazzjoni għal dan il-għan fuq il-kont tiegħek jew fuq it-telefon mobbli jew apparat.
  6. Is-Servizz fuq mobile data ikun ifatturat abbażi tal-volum ta’ data li tintbagħat u jew tiġi riċevuta mill-apparat tiegħek fuq in-Netwerk. Id-determinazzjoni da parti ta’ Melita ta’ volum ta’ data/paġni għandha tkun konklussiva. Għal raġunijiet li Melita m’għandhiex kontroll fuqhom, il-volumi jistgħu jvarjaw skont it-tip ta’ apparat li tuża. L-indikazzjonijiet tal-volum mogħtija fuq l-iskrin tal-handset jistgħu ma jkunux preċiżi.
 6. ROAMING
  1. Inti tista’ tuża s-Servizz meta tkun barra mit-Territorju; iżda l-aċċess għan-netwerks barranin jiddependi fuq arranġjamenti bejn l-operaturi barranin u Melita. It-tariffi tar-roaming għas-servizz jiġu applikati meta inti tkun barra minn Netwerk tagħna. Jekk ma tixtieqx tuża d-dejta waqt ir-roaming, tista’ tmur għal “Settings” fil-mowbajl tiegħek tagħżel Mobile Netwerks u tiżgura li l-għażla “Roaming tad-dejta” tkun mitfija.Id-display fuq l-apparat tiegħek mhux neċessarjament tindika jekk it-tariffi tar-roaming humiex ser jiġu applikati lilek. Is-Servizzi li joriġinaw jew jiġu riċevuti meta tkun barra mit-Territorju jkunu soġġetti għat-tariffi tar-roaming. L-użu tas-Servizzi meta bir-roaming jiddependi fuq: a) is-support tal-portatur tar-roaming tat-teknoloġija u funzjonalità tan-netwerk applikabbli b) it-tip ta’ handset/apparat li qed tuża għas-servizzi tar-roaming ċ) il-fatt li d-data roaming ikun peremezz fil-pajjiżi li inti qed iżżur. Inti għandek tivverifika dettalji dwar is-support u l-kopertura mal-portaturi tar-roaming individwalment. Il-ħruġ ta’ kontijiet għall-użu ta’ roaming internazzjonali jista’ ma jkunx puntwali minħabba dewmien fir-rappurtaġġ bejn il-portaturi. Ara s-sit www.melita.com jew ċempel +356 77100100 għal iktar informazzjoni u għal lista ta’ pajjiżi u portaturi li fil-preżent huma disponibbli. Handsets li huma international-capable u li huma kompatibbli huma meħtieġa għal xi swieq. Il-kwalità tas-servizz (inklużi l-veloċità, l-latenza u d-disponibbiltà tas-servizzi tar-roaming waqt ir-roamingmhumiex garantiti u jistgħu jvarjaw mis-servizzi li jiġu użati domestikament minħabba numri ta’ fatturi f’kull pajjiż, inklużi iżda mhux limitati għad-disponibbiltà tat-teknoloġija, l-kopertura u t-topografija). Iddajlja +356 7710077100 jew żur https://www.melita.com/contact-us/ jekk tiltaqa’ ma xi diffikultajiet relatati mal-kwalità tas-servizz waqt ir-roaming.Ċerta applikabbiltà, ħruġ ta’ kontijiet u restrizzjonijiet ta’ kreditu kif ukoll spejjeż addizzjonali jistgħu japplikaw. Il-kundizzjonijiet jistgħu jinbidlu ta’ sikwit minħabba xi ftehim ġdid jew emendat ma operaturi oħra. Inti avżat biex iżżur is-sit tagħna https://www.melita.com/mobile/roaming għal informazzjoni aġġornata.
  2. Meta tuża s-servizz tagħna fl-UE, Melita toffri servizzi regolati tar-roaming bl-imnut għall-prezz bl-imnut domestiku lill-Klijienti tagħha (“Roam Like at Home”) li: (i) huma normalment residenti f’Malta jew (ii) għandhom rabtiet stabbli ma’ Malta, u huma abbonati għal Tariffi tat-Telefonija Mobbli li jippermettu r-roaming skont il-liġi tal-UE. Dan ifisser li Klijenti eliġibbli jistgħu jużaw it-Tariffa tal-mowbajl tagħhom mingħajr ebda spejjeż addizzjonali sakemm mhumiex abbonati għal tariffa limitata għal użu domestiku. Bir-Roam Like at Home: telefonati, messaġġi SMS magħmula jew mibgħuta lil numri Maltin jew tal-UE u l-użu tad-data huma meqjusa bħala użu domestiku u joħorġu mill-konċessjoni ta’ kull xahar tat-telefonati/SMS/data, jekk ikollok minn dawn. Però, telefonati/SMS għal numri Melita (on-Net) jiġu meqjusa bħala telefonati għal netwerks domestiċi oħra (off-Net) waqt ir-roaming. Dak li jaqbeż il-konċessjonijiet tiegħek jiġi mħallas fuq rati domestiċi standard. Minkejja dan, Politka tal-Użu Ġust (Fair Use Policy) tista’ tapplika għal ċerti Tariffi u din tkun inkluża fit-termini u l-kundizzjonijiet tat-Tariffa. Il-konċessjonijiet tad-data għat-Tariffa tiegħek japplikaw għal kwalunkwe perjodu ta’ ħlas. Din il-konċessjoni ta’ volum hija kkalkulata skont ir-Regolament dwar ir-Roaming tal-UE u għandha tkun disponibbli għal klijenti li jkunu roaming fl-UE/fiż-ŻEE (Żona Ekonomika Ewropea)/fir-RU. Kull użu ta’ data li jiġi kkonsumat la darba li tkun intlaħqet il-konċessjoni tad-data GB imsemmija hawn fuq, għandu jitħallas skont ir-rata tat-tariffa standard ta’ data domestika, u meta il-konċessjoni ta’ data roaming GB tinqabeż, tibda tapplika wkoll ir-rata regolata tal-UE taż-żieda fl-ispejjeż. Iż-żieda fl-ispejjeż hija disponibbli hawn. Il-volum ta’ konċessjoni ta’ data u ż-żieda fl-ispejjeż għandhom ivarjaw skont il-liġi tal-UE.
  3. L-użu tas-servizzi Roam Like at Home ġewwa l-UE huma pprovduti biss għal vjaġġar perjodiku u l-benefiċċji tar-Roam Like at Home mhumiex maħsuba għal roaming permanenti.
  4. Melita tirriżerva d-dritt li titlob lill-Klijenti tagħha jipproduċu prova tar-residenza tagħhom f’Malta jew evidenza dokumentarja ta’ xi rabtiet stabbli li jiddeterminaw preżenza frekwenti u sostanzjali ġewwa Malta. Evidenza dokumentarja li tista’ tiġi mitluba qabel jew wara l-konklużjoni ta’ dan il-Ftehim tinkludi imma mhux limitata għal: Permess ta’ Residenza uffiċjali u kontijiet tal-konsum tas-servizzi pprovduti fl-indirizz tal-Klijent. Jekk ma tistax tipproduċi l-prova mitluba ta’ rabtiet stabbli jew dokumentazzjoni ta’ residenza permanenti, Melita mhux obbligata li toffri Roam Like at Home u tista’ tapplika żieda fl-ispejjeż għal kwalunkwe attività tar-roaming fl-UE.
  5. Melita tista’ timplimenta mekkaniżmi ta’ kontroll li huma ġusti, raġonevoli u proporzjonali skont l-indikaturi oġġettivi tal-użu, l-konsum u l-preżenza tiegħek fuq perjodu ta’ osservazzjoni ta’ erba’ (4) xhur biex tipprevjeni użu abbużiv jew anomalu tas-servizzi Roam Like at Home għall-prezz bl-imnut domestiku, lil hinn mill-vjaġġar perjodiku. Indikaturi oġġettivi oħra jistgħu jinkludu l-inattività ta’ SIM card għal żmien twil jekk mhux esklussivament użata għar-roaming u diversi abbonamenti mill-istess Klijent għar-roaming.
  6. Il-konsum u l-preżenza prevalenti tar-roaming waqt il-perjodu ta’ osservazzjoni għandhom jiġu meqjusa bħala prova tal-użu abbużiv jew anomalu tas-servizzi Roam Like at Home. Melita għandha twissi lill-Klijent dwar ix-xejra tal-użu tiegħu u dwar il-possibbiltà li jeħel żieda fl-ispejjeż fin-nuqqas ta’ bidla fix-xejra tal-użu tiegħu wara l-perjodu ta’ ġimgħatejn. Jekk fi tmiem dan il-perjodu ta’ ġimgħatejn il-Klijent ma jurix konsum jew preżenza domestika attwali, Melita tirriżerva d-dritt li tapplika żieda fl-ispejjeż għall-użu magħmul mill-Klijent wara d-data ta’ din it-twissija. Il-massimu taż-żieda fl-ispejjeż inklużiv tal-VAT huwa: għal telefonati €0.0260/min mill-1 ta’ Jannar 2022; €0.0224/min mill-1 ta’ Jannar 2025; għal SMS €0.0047/SMS mill-1 ta’ Jannar 2022; €0.0035/SMS mill-1 ta’ Jannar 2025; għal data €0.0029/MB mill-1 ta’ Jannar 2022; €0.0021MB mill-1 ta’ Lulju 2022; €0.0018/MB mill-1 ta’ Jannar 2024; €0.0015/MB mill-1 ta’ Jannar 2025; €0.0013/MB mill-1 ta’ Jannar 2026; €0.0012/MB mill-1 ta’ Jannar 2027, u għandhom jitħallsu fejn huma applikabbli u skont il-liġi tal-UE. Iż-żidiet fl-ispejjeż jinbidlu perjodikament skont il-liġi tal-UE. Melita għandha tieqaf tapplika ż-żieda fl-ispejjeż hekk kif l-użu tal-klijent ma jibqax jindika riskju ta’ użu abbużiv jew anomalu tas-servizzi Roam Like at Home skont l-indikaturi oġġettivi msemmija hawn fuq.
  7. Melita tiddependi fuq l-imsieħba tagħha tar-roaming għal informazzjoni aġġornata dwar ir-roaming. Jista’ jkun hemm xi dewmien sabiex nirċievu l-informazzjoni relatat mal-użu tiegħek waqt ir-roaming. Dan ifisser li n-notifiki tal-konsum li jintbagħtu lill-Klijenti jistgħu jvarjaw minħabba dewmien sabiex nirċievu l-informazzjoni mingħand l-imsieħba tagħna tar-roaming. Il-ħruġ ta’ kontijiet għall-użu tar-roaming jista’ jittardja minħabba dewmien fir-rappurtar bejn il-portaturi.
  8. Kull użu Internazzjonali, Marittimu u Roaming Waqt it-Titjir u Roaming barra l-UE, mhumiex inklużi bħala servizzi Roam Like at Home u jitħallsu fuq ir-rati internazzjonali u rati tar-roaming disponibbli fuq is-sit tagħna. Dawn ir-rati internazzjonali u r-rati tar-roaming jistgħu jvarjaw minn żmien għal żmien skont il-ftehim mal-operatur l-ieħor. Telefonati u SMS magħmula lil numri primjum, numri bla ħlas (freephone) u numri oħra ta’ servizzi ta’ valur miżjud waqt ir-roaming jistgħu jirriżultaw fi ħlasijiet addizzjonali. Jekk jogħġbok żur https://www.melita.com/mobile/roaming għal aktar informazzjoni.
  9. Meta l-użu tad-data roaming jilħaq €40 aktar mid-data inkluż fit-Tariffa tiegħek, tiġi notifikat b’ SMS li d-data tal-mobajl ser jitwaqqaf meta tilħaq €50. Inti tirċievi notifika meta tilħaq €50. Il-Klijent jista’ jneħħi dan il-limitu billi jibgħat SMS lil 16868. Jekk imbagħad il-konsum ta’ kull xahar tiegħek jaqbeż il-€100, is-servizz tar-roaming tad-data tiegħek jitwaqqaf sakemm ma tibgħatx SMS fuq 16868. It-tneħħija tal-limitu tibda tapplika għal kull użu tad-data roaming li jsir fil-futur and int waħdek tinsab responsabbli għal kwalunkwe spejjeż li teħel. Il-limiti finanzjarji kollha msemmija f’dan il-paragrafu huma esklużi mill-VAT.
  10. Melita tista’ timplimenta miżuri sabiex timplimenta Politki tal-Użu Ġust għas-servizzi tad-data roaming ġewwa l-UE skont il-liġi tal-UE. Kwalunkwe miżuri bħal dawn ikunu inklużi fit-termini u kundizzjonijiet applikabbli għal Tariffi partikolari.
  11. Melita tipprova ssolvi kwalunkwe ilmenti kif inhu elenkat fl-artiklu 4.2.
 7. TAGĦMIR
  1. Kull SIM, fiżika jew eSIM, li aħna nipprovdulek, sew bi ħlas jew le, tibqa’ proprjetà tagħna u għandha tiġi ritornata lilna jekk aħna nitolbuhielek lura. Inti għandek iżżomm is-SIM tiegħek f’post sigur u tista’ tużaha biss biex taċċessa s-Servizzi tagħna. L-iskedi SIM fiżiċi faċilment isofru ħsara u għalhekk għandhom jinżammu bil-kura. Jekk is-SIM tiegħek tintilef, tinsteraq jew issirilha ħsara għandek iċċemplilna immedjatament. Jekk is-SIM tiegħek tintilef jew tinsteraq, inti tkun responsabbli għall-ispejjeż relatati mal-użu tas-SIM (inklużi l-ispejjeż relatati mat-telefonati u użu tad-data) sal-mument li inti tinnotifikana li s-SIM tiegħek intilfet jew insterqet irrispettivament milli jew l-Ispejjeż ikunu dovuti għall-użu tiegħek jew ta’ ħaddieħor. Jekk inti titlef is-SIM, inti tista’ tiġi mitlub tħallas tariffa raġonevoli għas-sostituzzjoni. Inti tista’ titlob SIM sostitutiva u aħna nipprovduhilek mill-aktar fis possibbli, iżda nirriżervaw id-dritt li napplikaw tariffa għal din is-SIM. Melita tirriżerva d-dritt li terġa’ titlob kwalunkwe SIM mingħand il-Klijent f’kull ħin sabiex ittejjeb jew tmantni l-kwalità tan-Netwerk.
 8. SIGURTÀ
  1. Aħna ma niggarantixxux is-sigurtà. Id-Data Encryption hija disponibbli ma’ xi servizzi iżda mhux mas-servizzi kollha. Jekk inti tuża l-apparat tiegħek biex taċċessa l-e-mail jew informazzjoni ta’ kumpannija, inti responsabbli biex tiżgura li l-użu tiegħek jaqbel mas-sistema interna tal-IT u l-proċeduri ta’ sigurtà tal-kumpannija tiegħek. Aħna mhux responsabbli għal telf jew disseminazzjoni ta’ informazzjoni konfidenzjali li inti tittrasmetti. Is-servizzi tagħna mhumiex ekwivalenti għall-internet bil-linja tat-telefon fiss jew servizzi tat-telefonija. Aħna m’aħniex responsabbli għal servizzi li mhumiex tagħna jew l-effetti tagħhom fuq l-apparat. Aħna nirriżervaw id-dritt li nitterminaw is-servizzi tiegħek sew jekk ikun hemm raġuni jew le, u din it-terminazzjoni tista’ tkun mingħajr limitazzjoni, mal-iskadenza jew it-terminazzjoni tal-ftehim tas-servizz ta’ telefonija mobbli. In-numru wireless tiegħek jista’ jiġi trasmess lil siti tal-Internet li inti żżur. Inti tista’ tirċievi messaġġi li ma tkunx tlabt mingħand terzi persuni bħala riżultat taż-żjara ta’ dawn is-siti Internet.
 9. TERMINAZZJONI
  1. Mat-terminazzjoni tal-Ftehim tiegħek, Melita tipproċedi biex tittermina l-konnessjoni tal-apparat tiegħek minn man-Netwerk. In-numru mogħti lilek ma jibqax disponibbli kif it-terminazzjoni minn man-Netwerk issir.
 10. INFORMAZZJONI TAL-KLIJENT
  1. Melita tista’ f’ċerti ċirkustanzi limitati tagħmel disponibbli ċerta informazzjoni dwar il-Kont tal-Klijent li għadu taħt it-18 il-sena lill-ġenituri jew tuturi ta’ dan il-Klijent li rreġistraw mal-Melita għal dan il-għan u li huma konformi mal-proċeduri ta’ verifika speċifikati minn Melita. Madankollu, Melita, tista’ taħt diskrezzjoni assoluta tagħha tirrifjuta li tipprovdi tali informazzjoni lil kwalunkwe persuna fil-każ li Melita ma tkunx sodisfatta li l-persuna li tkun qed titlob l-informazzjoni hija l-persuna li rreġistrat ma’ Melita għal dan il-għan.
 11. PROPRJETÀ INTELLETWALI
  1. Kwalunkwe kontenut li jintbagħat permezz tas-Servizzi jista’ jiġi protett bid-drittijiet tal-awtur (copyright), trademark, jew drittijiet ta’ proprjetà intellettwali. Il-Klijenti jaċċettaw u jaqblu li l-kontenut tagħhom jista’ jiġi immanipolat, mibdul, addattat, immodifikat, issejvjat jew mibgħut lil oħrajn minn terzi persuni mingħajr restrizzjoni permezz ta’ netwerks li huma kemm wireless u kemm le u l-internet u Melita ma m’għandhomx ikunu responsabbli għal atti bħal dawn. Inti taqbel li ma tbagħbasx, tbiddel, taddatta jew timmodifika kwalunkwe kontenut ieħor mingħajr il-kunsens bil-quddiem tad-detentur tad-drittijiet ta’ dan il-kontenut.
 12. PORTABBILITÀ
  1. Persuni li jixtiequ jistabbilixxu portabbiltà man-netwerk tal-Melita minn netwerk ieħor ikunu suġġetti għall-kundizzjonijiet ta’ portabbiltà tal-Melita. Melita tista’ tvarja l-ħtiġijiet ta’ portabbiltà minn żmien għal żmien. Jekk data differita ta’ portabbiltà tiġi mitluba, is-Servizz jibda’ fid-data ta’ portabbiltà magħżula.
  2. Il-Klijenti li jixtiequ jipportjaw min Netwerk ta’ Melita għandhom jikkuntattjaw lill-operatur li jixtiequ jistabbilixxu portabbiltà miegħu u jkunu responsabbli biex jikkonformu mal-ħtiġijiet ta’ portabbiltà ta’ dak l-operatur. Il-portabbiltà tiġi kkunsidrata bħala terminazzjoni tal-Ftehim u tali terminazzjoni awtomatika tista' taffettwa s-servizzi l-oħra fil-pakkett tiegħek. Hija r-responsabbiltà tal-Klijent li jiċċekkja kif is-servizzi l-oħra fil-pakkett tiegħu/tagħha se jkunu affettwati meta jittrasferixxi n-numru fiss jew mobbli tiegħu. Inti qed tiġi mwissi li talbiet biex issir terminazzjoni ta’ portabbiltà minn man-Netwerk ta’ Melita jistgħu jiġu miċħuda minn Melita fil-każ fejn il-Kont tiegħek fih bilanċ mhux imħallas jew id-dettallji tiegħek ma jaqblux ma’ dawk fis-sistemi tagħna jew għal kwalunkwe raġuni oħra msemmija mill-Awtorità ta’ Malta dwar il-Komunikazzjoni.
  3. Il-klijenti li jixtiequ jipportjaw n-numru tagħhom, kemm dak pre-paid jew hybrid, jistgħu sa mhux aktar tard minn ġimagħtejn (2) qabel japplikaw għal-porting, jitolbu lil Melita għal rifużjoni tal-kreditu ittopjat u/jew mixtri li jkun fadal. Ir-rifużjoni għandha tkun ugwali għall-ammont monetarju tal-kreditu ittopjat u/jew mixtri qabel ma n-numru tiegħek jiġi diżattivat minn fuq in-netwerk ta’ Melita. L-imsemmi ammont jeskludi kull bonus jew kreditu promozzjonali pprovdut minn Melita u t-tariffi ta’ kull xahar fil-każ ta’ klijenti ibridi. L-ipproċessar tar-rifużjoni huwa soġġett li l-Klijent iħallas Payment Processing Charge kif indikat fl-Iskeda tal-Ħlasijiet. Fejn il-valur ikkalkulat għar-rifużjoni tal-kreditu huwa inqas mil-Payment Processing Charge, Melita għandha tinformak u m'għandhiex tipproċedi bir-rifużjoni msemmija. Ir-rifużjonijiet kollha għandhom isiru minn Melita permezz ta' trasferiment bankarju fi żmien xahar (1) minn meta tirċievi t-talba.